Nawigacja

Regulamin

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PIXAD Sp. z o.o.

Wstęp

Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy Organizatorem a Wydawcą, który akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 1 Definicje

Organizator - PIXAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Czerniakowskiej 71, 00-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385860, NIP 1080011011, REGON 142928746, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki współpracy pomiędzy Organizatorem a Wydawcą oraz Reklamodawcą.

Umowa - umowa na podstawie której Wydawca udostępnia Powierzchnię reklamową Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Wydawca - osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem lub dysponująca Witryną, na której udostępniana jest Powierzchnia reklamowa, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji i weryfikacji przez Organizatora.

Witryna – strona internetowa Wydawcy.

Użytkownik Witryny – osoba, która za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu komputerowego odwiedza Witrynę Wydawcy.

Powierzchnia reklamowa – powierzchnia reklamowa na stronach internetowych prowadzonych, zarządzanych albo administrowanych przez Wydawców.

Reklamodawca – osoba fizyczna lub prawna, zlecająca emisję reklamy na Powierzchni reklamowej udostępnianej przez Wydawców za pośrednictwem systemu PIXAD.

Reklama – materiały graficzne wyświetlane na Powierzchni reklamowej Wydawcy, zawierające odnośniki do stron internetowych Reklamodawców.

Kod reklamowy – skrypt emisyjny wygenerowany przez System PIXAD, umożliwiający emisję Reklam na Witrynach Wydawcy.

CPM (Cost-per-mille) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty stanowiącej koszt tysiąckrotnego wyświetlenia reklamy przez System PIXAD.

CPC (Cost-per-click) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty stanowiącej koszt jednego przekierowania Użytkownika Witryny na inną Witrynę.

CPA (Cost-per-action) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty stanowiącej koszt jednego działania określonego w założeniach kampanii reklamowej klienta, wykonanego przez Użytkownika Witryny na Witrynie.

CPS (Cost-per-sale) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty stanowiącej koszt dokonania zakupu przez Użytkownika Witryny.

System PIXAD - system umożliwiający emisję, sprzedaż oraz zarządzanie kampaniami reklamowymi na Powierzchni reklamowej udostępnianej przez Wydawców.

Strona Internetowa Organizatora – strona internetowa o adresie www.pixad.pl, której właścicielem jest Organizator.

Rejestracja - proces składający się na zawarcie Umowy pomiędzy Wydawcą a Organizatorem albo Umowy pomiędzy Reklamodawca a Organizatorem, polegający na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, weryfikacji przez Organizatora i aktywacji Konta Wydawcy albo Konta Reklamodawcy.

Konto Wydawcy – wyznaczone w Systemie PIXAD miejsce dla Wydawcy, w którym Wydawca ma chroniony hasłem dostęp do informacji odnośnie funkcjonowania Systemu PIXAD na jego Powierzchni reklamowej.

Konto Reklamodawcy – wyznaczone w Systemie PIXAD miejsce dla Reklamodawcy, w którym Reklamodawca ma chroniony hasłem dostęp do informacji dotyczących emitowanych Reklam.

§ 2 Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z systemu PIXAD jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz uzyskanie statusu Wydawcy albo Reklamodawcy.

2. Uzyskanie statusu Wydawcy albo Reklamodawcy następuje po zaakceptowaniu przez Organizatora kandydata na Wydawcę albo Reklamodawcę oraz uzyskaniu przez niego dostępu do indywidualnego Konta Wydawcy albo Reklamodawcy.

3. Kandydat na Wydawcę albo Reklamodawcę składając Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy, zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a. Dokonać rejestracji w Systemie PIXAD poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora swoimi danymi osobowymi oraz złożenia stosownych oświadczeń wymaganych zgodnie z Regulaminem,

b. Zapoznać się z Regulaminem oraz dokonać jego akceptacji poprzez zaznaczenie pola akceptacji zamieszczonego pod treścią Regulaminu.

4. Zgłaszając wolę uzyskania statusu Wydawcy albo Reklamodawcy, za pomocą formularza rejestracyjnego, przedsiębiorca przekazuje Organizatorowi następujące informacje:

a. imię i nazwisko (firmę),

b. adres zamieszkania (siedziby),

c. numer telefonu kontaktowego,

d. adres e-mail,

e. numer NIP

5. Dokonanie rejestracji przez Wydawcę albo Reklamodawcę zostaje potwierdzone przez Organizatora w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

6. Rejestracja w Systemie PIXAD jest bezpłatna.

7. Organizator w ciągu dwóch dni roboczych weryfikuje zgłoszenie wysłane przez formularz rejestracyjny.

8. W przypadku pozytywnej weryfikacji kandydata na Wydawcę albo Reklamodawcę Organizator wysyła na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym informację o aktywacji Konta Wydawcy albo Reklamodawcy.

9. Dzień wysłania przez Organizatora informacji, o której mowa ust. 8, uważa się za dzień zawarcia Umowy, przy czym miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa, a językiem Umowy jest język polski.

10. W przypadku negatywnej weryfikacji kandydata na Wydawcę albo Reklamodawcę, Organizator informuje o tym fakcie kandydata na Wydawcę albo Reklamodawcę w ciągu 2 dni roboczych wysyłając stosowną informację na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyn odmowy. W przypadku, kiedy Organizator nie poinformuje kandydata na Wydawcę albo Reklamodawcę w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez formularz rejestracyjny, przyjmuje się, że Organizator nie przyjął oferty zawarcia Umowy i Umowa ta nie została zawarta.

11. Akceptacja warunków Regulaminu jest dobrowolna i oznacza zgodę na współpracę z PIXAD Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, prawidłowe i kompletne;

  1. b. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora;

c. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Systemu PIXAD.

13. Wydawca albo Reklamodawca ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Wydawcy albo Konto Reklamodawcy, poprzez przesłanie do Organizatora prośby na adres e-mail podany w zakładce Kontakt na Stronie Internetowej Organizatora. Organizator niezwłocznie usunie Konto Wydawcy albo Konto Reklamodawcy i poinformuje go o tym fakcie drogą mailową. Z chwilą usunięcia Konta Wydawcy albo Konta Reklamodawcy rozwiązaniu ulega Umowa zawarta pomiędzy Wydawcą a Organizatorem albo Umowa zawarta pomiędzy Reklamodawcą a Organizatorem. Rozwiązanie Umowy nie skutkuje ustaniem już istniejących praw i obowiązków i nie wyłącza dochodzenia przez Strony roszczeń z nimi związanych.

14. Wydawca i Reklamodawca wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

15. Minimalnymi wymaganiami technicznymi dla Wydawcy niezbędnymi do korzystania z Systemu PIXAD są zdjęcia zamieszczone w Witrynie Wydawcy o minimalnej szerokości większej niż szerokość kreacji + 30 pixeli oraz minimalnej wysokości większej niż wysokość kreacji + 30 pixeli.

§ 3 Obowiązki Wydawcy

1. Współpraca Organizatora z Wydawcą polega na wynajmowaniu przez Wydawcę Organizatorowi Powierzchni reklamowej znajdującej się w Witrynie w celu emisji Reklamy.

2. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, kopii wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub numeru z rejestru przedsiębiorców KRS, adres siedziby i adres korespondencyjny (w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby), postanowienie o nadaniu numeru NIP i REGON oraz osoby upoważnione do reprezentacji drogą elektroniczną bądź pocztową na adres Organizatora.

3. Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nr PESEL), numeru NIP oraz przesłanie kopii dowodu tożsamości umożliwiającej identyfikację danych drogą elektroniczną bądź pocztową na adres Organizatora.

4. Wydawca wyraża zgodę na emisję reklamy w Witrynie przy pomocy dostarczonego przez Organizatora Kodu reklamowego.

5. Wydawca wyraża zgodę na emisję Reklam na udostępnionej Powierzchni reklamowej.

6. Wydawca zamieszcza na Witrynie kod adserwerowy przesłany przez Organizatora według instrukcji przesyłanej wraz z kodem.

7. Wydawca zobowiązany jest do utrzymywania Witryny w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w Regulaminie, przez cały czas obowiązywania Umowy.

8. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawne działanie Witryny oraz jej stan techniczny.

9. Wydawca ponosi odpowiedzialność za Witrynę oraz jej zawartość, w tym również w kontekście jej zgodności z przepisami prawa.

10. Wydawca oświadcza, iż prawa do informacji oraz utworów zawartych w Witrynie należą do niego, lub też posiada on je zgodnie z prawem, za zgodą osób trzecich, do których te prawa należą.

11. Wydawca oświadcza, że informacje i utwory znajdujące się w jego Witrynie nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że nie są niedozwolone lub obraźliwe, jak również nie naruszają dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

12. Wydawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji dotyczących Organizatora udostępnionych mu w ramach korzystania z Systemu PIXAD. Wydawca może ujawniać informacje dotyczące Organizatora oraz Reklamodawców wyłącznie w zakresie koniecznym dla korzystanie z Systemu PIXAD.

13. Wydawca zobowiązuje się do sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej, której adres podał w formularzu rejestracyjnym, co najmniej jeden raz na 24 godziny oraz niezwłocznego odpowiadania na wiadomości przesłane przez Organizatora.

14. Wydawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Organizatora o jakichkolwiek zmianach w Witrynie Wydawcy mających wpływ na emisję Reklamy, lub budzących wątpliwości co do wykorzystania linków do stron Reklamodawcy lub usługi Organizatora.

15. Wydawca zobowiązuje się do utrzymania infrastruktury informatycznej niezbędnej do korzystania z Systemu PIXAD.

16. Wydawca nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron Reklamodawców oraz nie będzie zwiększać jakąkolwiek techniką ilości odsłon oraz kliknięć w Reklamę w celu osiągnięcia wyższych korzyści finansowych.

§ 4 Działanie niedozwolone

1. Niedopuszczalne jest wyświetlanie Reklam w Witrynach zawierających treści pornograficzne, erotyczne, obraźliwe, naruszające dobra osobiste innych osób, rasistowskie, lub nawołujące do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych itp., lub treści naruszające prawa autorskie osób trzecich bądź inne przepisy prawa, a także zachęcające do dokonywania tego typu naruszeń.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści stanowiących niedozwoloną reklamę lub promocję alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, gier hazardowych oraz innych produktów, których reklamowanie jest zabronione.

4. Organizatorowi przysługuje prawo usuwania z Systemu PIXAD stron internetowych, produktów oraz Reklam zawierających treści, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 5 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do monitorowania emisji reklam na stronie Wydawcy, weryfikacji ruchu z Witryny Wydawcy na stronę Reklamodawcy, które są podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia dla Wydawcy.

2. Organizator zobowiązuje się do przekazywania Wydawcy informacji o wynagrodzeniu w określonych okresach rozliczeniowych oraz terminowego dokonywania wypłat na wskazane konto bankowe.

§ 6 Rozliczenia i płatności

1. W zamian za udostępnianie Powierzchni reklamowej Wydawca otrzymywał będzie wynagrodzenie.

2. Kwota wynagrodzenie określana jest na Koncie Wydawcy i stanowi kwotę netto.

3. Organizator rejestruje wyniki działalności Wydawcy w Systemie PIXAD, co stanowi podstawę do określenia wynagrodzenia dla Wydawcy.

4. Wydawca akceptuje, że jedyną podstawą zapłaty wynagrodzenia za udostępnianie przez Wydawcę powierzchni reklamowej są dane posiadane przez Organizatora.

5. Zapłata wynagrodzenia następuję w formie zbiorczej, w odniesieniu do wszystkich kampanii reklamowych emitowanych na Powierzchni reklamowej udostępnionej przez Wydawcę w danym miesiącu.

6. Zapłata wynagrodzenia następuje z dołu za dany miesiąc.

7. Wydawca uzyskuje prawo do wypłaty środków z tytułu wynagrodzenia pod warunkiem, że zgromadzi na Koncie Wydawcy co najmniej 100 zł (sto złotych). Jeśli kwota zgromadzona na Koncie Wydawcy będzie niższa niż 100 zł (sto złotych), należne mu środki z tytułu wynagrodzenia zostaną wypłacone za miesiąc kalendarzowy, w którym zgromadzi on w sumie kwotę co najmniej 100 zł (sto złotych).

8. Należne Wydawcy środki z tytułu wynagrodzenia wypłacane są przelewem na wskazany przez Wydawcę rachunek bankowy.

9. Wydawca nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, mających na celu podwyższenie kwot Wynagrodzenia należnych mu z tytułu udostępnienia Powierzchni reklamowej.

10. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą wystawia Organizatorowi rachunki bądź faktury VAT (jeśli jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT) i przesyła je na adres Organizatora.

11. Wydawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej wystawia Organizatorowi rachunki i przesyła je na adres Organizatora. Wydawca taki zobowiązany jest także do przesłania na adres Organizatora oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczenia, że nie jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT.

12. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT albo rachunku, na konto wskazane przez Wydawcę na fakturze VAT albo rachunku.

§ 7 Odpowiedzialność Wydawcy i Organizatora

1. Organizator nie gwarantuje osiągnięcia określonego poziomu wyświetleń lub kliknięć w reklamę, czasu dostawy takich wyświetleń i / lub kliknięć lub wysokości Wynagrodzenia, jaka będzie wypłacona Wydawcy w związku z udostępnieniem Powierzchni reklamowej.

2. Organizator nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników korzystania z Systemu PIXAD, w tym wyników kampanii reklamowych.

3. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności będące przedmiotem Umowy i ponosi wyłączne ryzyko gospodarcze prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych kampanii reklamowych, w szczególności złe kreacje i źle emitowane kampanie, oraz związane z nieprawidłowościami po stronie Wydawcy.

5. Wydawca ponosi odpowiedzialność za szkody Organizatora, Reklamodawców lub osób trzecich powstałe w wyniku naruszenia przez Wydawcę postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Organizator może obciążyć Wydawcę ewentualnymi kosztami odszkodowań, kar, napraw technicznych i innych będących konsekwencją postępowania Wydawcy niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.

7. Za każdy jednostkowy przypadek naruszenia przez Wydawcę postanowień Regulaminu Organizator może nałożyć na Wydawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł (pięćset złotych).

8. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Organizatora w wyniku naruszenia postanowień Regulaminu przez Wydawcę przewyższa kwotę kary umownej Organizator jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

9. Wydawca odpowiada za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione wykorzystanie Systemu PIXAD i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody spowodowane przez Wydawcę w ramach funkcjonowania Systemu PIXAD.

10. Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

11. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w związku naruszeniem przez Wydawcę postanowień Regulaminu lub Umowy, Wydawca przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego

§ 8 Prawa autorskie

1. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone na Stronie Internetowej Organizatora chronione są prawami autorskimi przysługującymi Organizatorowi. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami niniejszego Regulaminu, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).

2. Wydawca może przeglądać materiały publikowane na Stronie Internetowej Organizatora, a także pobierać pojedyncze kopie tych materiałów, wyłącznie do użytku własnego.

3. Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej Organizatora w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator dysponuje prawami autorskimi, znakami handlowymi, wiedzą specjalistyczną oraz innymi prawami związanymi z obsługą i oprogramowaniem niezbędnym do funkcjonowania Systemu PiXAD.

5. Zawierając Umowę z Organizatorem Wydawca nie nabywa żadnych praw, licencji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, za wyjątkiem prawa do zamieszczania na swojej Witrynie informacji, linków, bannerów, paneli reklamowych dotyczących Reklamodawców w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Wydawcę i Reklamodawcę jest Organizator.

2. Dane osobowe Wydawcy i Reklamodawcy będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej Organizatora oraz przetwarzane w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową.

3. Przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych Wydawcy i Reklamodawcy odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Przetwarzanie oraz udostępnianie w inny sposób danych osobowych udostępnianych przez Wydawcę i Reklamodawcę, odbywa się za zgodą Wydawcy lub Reklamodawcy wyrażoną podczas rejestracji na Stronie Internetowej Organizatora.

5. Wydawcy i Reklamodawcy przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Podanie danych osobowych przez Wydawcę albo Reklamodawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy albo Reklamodawcy i korzystania ze związanych z tym uprawnień.

7. Wydawca i Reklamodawca wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, dla potrzeb związanych z prowadzeniem i realizacją zadań Systemu PIXAD.

8. Wydawca albo Reklamodawca może w każdym czasie poprawiać swoje dane dostępne po zalogowaniu się na jego indywidualnym Koncie Wydawcy albo Koncie Reklamodawcy w Systemie PIXAD, które zostały błędnie tam zamieszczone lub uległy zmianie, jednakże takie działanie nie może doprowadzić do zmiany Wydawcy albo Reklamodawcy.

§ 10 Zasada poufności

Wydawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych i innych informacji o charakterze poufnym dotyczących systemu PIXAD w czasie trwania Umowy oraz 12 miesięcy po jej zakończeniu.

§ 11 Czas trwania Umowy

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem uzyskania statusu Wydawcy albo Reklamodawcy.

2. Wydawca albo Reklamodawca może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora.

4. Po rozwiązaniu Umowy Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia kodów emisyjnych ze swojej Witryny.

5. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę oraz wstrzymać wypłatę środków z tytułu wynagrodzenia na rzecz Wydawcy w przypadku:

a. Łamania przez Wydawcę lub Reklamodawcę postanowień Umowy lub Regulaminu,

b. Prowadzenia przez Wydawcę działalności sprzecznej z prawem,

c. Zamieszczania skryptów emisyjnych i znaków graficznych zawierających: treści niezgodne z polskim prawem bądź treści, które zostaną uznane przez Organizatora lub Reklamodawcę za obraźliwe, naruszające dobre imię osób trzecich i oszczercze; treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, naruszające prawa autorskie i własność intelektualną osób trzecich, promujące lub zachęcające do łamania praw autorskich poprzez udostępnianie wszelkich plików objętych prawami autorskimi; treści udostępniające wszelkie oprogramowanie z wirusami bądź zawierające inne szkodliwe elementy (w szczególności wszelkie kody bądź instrukcje), które mogą zostać wykorzystane do bezprawnego dostępu, zmiany, usunięcia lub zmiany danych, plików bądź programów komputerowych,

d. Generowania przez Wydawcę niewłaściwego ruchu z zagranicy i zwiększanie w sposób sztuczyny ilość odsłon reklamowych,

e. Nieprzestrzegania przez Wydawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

f. Niegenerowania przez Wydawcę żadnego ruchu przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania statusu Wydawcy.

6. O rozwiązaniu Umowy Organizator poinformuje Wydawcę albo Reklamodawcę w formie wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Od dnia rozwiązania Umowy Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu udostępniania Powierzchni reklamowej.

§ 12 Zmiany Regulaminu

1. Organizator może dokonać zmian w treści Regulaminu w każdym czasie.

2. Organizator powiadomi o treści dokonanych zmian w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wydawcę albo Reklamodawcę w formularzu rejestracyjnym.

3. W przypadku braku akceptacji przez Wydawcę albo Reklamodawcę zmian wprowadzonych do Regulaminu, Wydawca lub Reklamodawca poinformuje o tym Organizatora w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Z chwilą przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowa ulega rozwiązaniu.

5. Wydawca i Reklamodawca mają obowiązek bieżącego zapoznawania się z wprowadzanymi zmianami do Regulaminu na Stronie Internetowej Organizatora.

§ 13 Reklamacje

1. Wydawca albo Reklamodawca może złożyć reklamację dotyczącą zaistniałych problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu PIXAD, poprzez zgłoszenie uwag za pośrednictwem zakładki „Pomoc” na swoim Koncie Wydawcy albo Koncie Reklamodawcy.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie nie przekraczającym 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Organizator może pozostawić zgłoszoną przez Wydawcę albo Reklamodawcę reklamację bez rozpoznania, jeżeli będzie się ona wiązała z nieznajomością niniejszego Regulaminu.

4. Organizator jest uprawniony do ingerencji w Konto Wydawcy albo Konto Reklamodawcy, jeżeli jest to związane z usunięciem problemu zgłoszonego przez Wydawcę albo Reklamodawcę, w szczególności na podstawie reklamacji.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa.

2. Wątpliwości Wydawcy albo Reklamodawcy dotyczące zasad uczestnictwa w Systemie PIXAD są wyjaśniane przez Organizatora w formie elektronicznej w drodze zapytania kierowanego przez Wydawcę albo Reklamodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu, jak również spory jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy Wydawca, Reklamodawca jak i Organizator zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej.

4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Internetowej Organizatora.